Povodňové prohlídky


Povodňové prohlídky - zajišťují členové PK alespoň 1 x ročně v období před jarním táním s důrazem na drobné vodní toky.


Důležitým prvkem povodňové ochrany jsou preventivní opatření. Povodňový orgán provede alespoň 1 x ročně (při očekávání větších průtoků - jarní tání, přívalové letní deště) prohlídku toků (Olšava, Hradčovický potok) a záplavových území a uloží odstranění překážek, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně (vpusti, zatrubnění, propustky).


Závady na vlastním toku nebo jeho objektech budou neprodleně ohlášeny správci vodního toku.


V aktivní záplavové zóně dle aktuálního stanovení ZÚ (viz příloha D.4. Záplavové území Olšavy v k.ú. Hradčovice, PMO, s.p. Brno) nesmí být povolovány stavby, skládky materiálu atd. 


Mimořádné povodňové prohlídky se provádějí v únoru a březnu v případě, že je větší množství sněhových (dešťových) srážek. Účelem je zabezpečení dostatečného odtoku z tajícího sněhu. Kontroluje se rovněž vodní hladina v tocích a posuzuje možnost vzniku ledových bariér.