Druh a rozsah ohrožení


Povodně

Povodněmi se podle vodního zákona rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.

Při povodni v Hradčovicích dochází k zatopení sklepů a garáží, poškození uloženého majetku, vytopení přízemí rodinných domů, škodám na zahradách, domácím zvířectvu a na materiálech, uložených ve sklepech, přízemích a okolí domů a k zatopení komunikací.

Při kulminacích Q100 a vyšších může dojít rovněž k uzavření mostu III/05019-7 (v centrální části Hradčovic přes Hradčovický potok) pro dopravu, pro zásobování a evakuaci - nutnost volit náhradní trasy.Přirozená povodeň

Vzhledem k převládající povaze povodní - přirozených povodní - přicházejících po toku Olšavy, lze povodeň velmi pravděpodobně předvídat na základě hydrometeorologické předpovědní služby ČHMÚ. S ohledem na postupové rychlosti a doběhové doby - lze vývoj povodňové situace předpovídat a činit potřebná opatření na úrovni obce, zejména varováním obyvatel obce - lidé se stihnou na příchod povodně připravit - odjet s automobily, vynést majetek do vyšších pater, aplikovat ohrazování mobilními protipovodňovými prostředky apod.

Přírodní jev - povodeň z přívalových srážek (blesková povodeň) - se může objevit zejména v letních měsících na Hradčovickém potoce a považuje se za výrazné ohrožení obce povodní, kdy se mimořádná událost řeší při nedostatku času, ve ztížených podmínkách vyvolaných výpadky dodávek elektrické energie, komunikačního spojení nebo situací ohrožujících životy.

Místně nejrizikovější a nejrychlejší jsou situace, které přináší bouřky z tepla, nebo přechody jednotlivých studených front a lokálními intenzivními bouřkami. Při těchto situacích mohou spadnout srážky v řádech desítek mm za krátký čas (krátkou srážkovou epizodu) a vyvolat bleskové povodně. Obecně se uvádí velká rizikovost již od 30 mm za krátkou srážku, nebo 50 - 80 mm za srážkovou epizodu.


Ohrožení obce povodní z toků menších

U menších toků Hradčovický potok – povodňové epizody jsou bleskového charakteru. Rizikem je také souběh povodně s řekou Olšavou. Dále průsaky, protržení nebo přetečení břehových hrází. Hradčovický potok je také v intravilánu obce osazen hustou řadou malých lávek a mostků, často chatrného charakteru, spojujících záhumenky s obydlím občanů obce. V neposlední řadě vystoupání vody, vývěry a průsaky z kanalizace a zpětné vzdutí vody při vysokých stavech v řece Olšavě.

Pro včasnou informovanost je pro obec Hradčovice důležitý hlásný profil:

  • HP kategorie C – HP C12 HR – Hradčovický potok – obec Hradčovice

Ohrožení obce povodní z toků středních

přitékají na území obce Hradčovice zpravidla z větší vzdálenosti a samy mají řadu dalších přítoků. Svou velikostí se však stále řadí mezi toky a potoky střední velikosti a končí zpravidla jako přítok hlavního toku Zlínského kraje - řeky Moravy.

Řeka Olšava hydrologické pořadí 4-13-01- 132

Představuje největší ohrožení pro obec Hradčovice  - rizikem jsou srážky nad 50 mm v horní části povodí na jižních a západních úbočích Bílých Karpat. Možnost vzniku povodňové situace je zejména v období jarního tání a letních přívalových srážek.

Rizikem je souběh povodně na OlšavěHradčovickým potokem z důvodu zpětného vzdutí vod z Olšavy korytem Hradčovického potoka do obce a podstatné snížení odtokových poměrů vody Hradčovickým potokem. Dále průsaky, protržení (zvláštní povodeň) nebo přetečení vodních nádrží Luhačovice, Ludkovice či Bojkovice.

Přímé ohrožení vlivem vzedmutí vodní hladiny řeky Olšavy je možno očekávat v území mezi železniční tratí 341 Staré Město u Uh. Hradiště – Vlárský průsmyk a silnicí I/50. Ochranu zastavěné části obce od řeky Olšavy tvoří částečně násep železniční trati 341.

Průběh povodně je závislý také na manipulaci na vodních dílech, ležících na horním toku řeky Olšavy (vodní nádrže Luhačovice, Ludkovice – Luhačovický potok (Šťávnice), Bojkovice - Kolelač). Manipulační řády jsou zpracovány správcem těchto vodních děl.

Povodňové průtoky se rozlévají do inundačních území převážně v polních tratích na levém i pravém břehu mezi Uh. Brodem, kde je umístěn HP A č. 349, přes Drslavice, Hradčovice, Veletiny až po Podolí. Dále dochází k rozlivům v zastavěném území obce Hradčovice, zde má Olšava zásadní dopad na povodňovou situaci, při průtoku Q20 - Q100 je zasažena převážná část obytných a průmyslových zón v jižní a jihozápadní části obce.

Pro včasnou informovanost jsou pro obec Hradčovice důležité tyto hlásné profily:

  • HP kategorie A A č. 349 Olšava – Uherský Brod – ČHMÚ
  • HP kategorie CHP C11 HROlšava – obec Hradčovice 


Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami


Nebezpečný chod ledů nebo nebezpečná ledová zácpa ohrožuje především všechny lávky a mostky v Hradčovicích. Na řece Olšavě, ale i na některých menších tocích se jedná o ledové jevy a zátarasy. 

K tomu může docházet rovněž na Hradčovickém potoce – na katastru obce jde především o průchod železničním náspem trati 341 Staré Město u Uh. Hradiště – Vlárský průsmyk v jižní části obce v zastavěné oblasti a průchod pod státní silnicí III/05019 směr Drslavice, - zanesení a omezení průtoku by mohlo způsobit vybřežení a následné zaplavení obytné zástavby v blízkosti toku.

Ochrana před povodněmi - ledové jevy – ZIMNÍ ZPRAVODAJSTVÍ PMO, s.p.

Sesuvy půdy

Sesuvy půdy mohou způsobit rychlé zanesení koryta Hradčovického potoka buď v místě sesuvu nebo níže na toku a následné vybřežení vody na okolní pozemky. V případě spadu nadměrných srážek může na území obce dojít vlivem značného nasycení vodou k sesuvům půdy.

Na území obce může dojít k erozním jevům v polních tratích nad zastavěným územím. Dochází k tomu vlivem větších objemů srážek v letním období, kdy se během velmi krátké doby dostává příval vody s bahnem do obce.

Nejvíce rizikové jsou pozemky svažitého a sceleného původu v lokalitě Škubance u zemědělského obchodního družstva POOLŠAVÍ – farma Hradčovice, nad naučnou stezkou Hradčovice - Drslavice.Zvláštní povodeň


Zvláštní povodní se v tomto smyslu rozumí povodeň způsobená:

  • protržením hráze vodní nádrže,
  • poruchou výpustného zařízení vodní nádrže,
  • urychleným vypouštěním vody z nádrže (nad rámec manipulačního řádu) z důvodu bezpečnosti díla.

Příčinou takovéto havárie může být např. porucha, technická závada, zemětřesení, teroristický útok nebo válečný konflikt. Tento druh povodně může nastat při havárii na výše položených vodních nádržích Luhačovice, Ludkovice nebo Bojkovice, případně ve spojení s nadměrnými srážkami nutnou manipulací s odtokem nebo jejich destrukcí. Ohrožení je pak možno očekávat vlivem povodňové vlny a vzedmutí hladiny řeky Olšavy. Retenční nádrž Luhačovice má význam v protipovodňové ochraně povodí Olšavy, slouží k zachycení zvýšených vodních průtoků v důsledku nadměrných srážek ze Šťávnice (Luhačovického potoka).