Hydrologické údaje


Území obce leží v povodí řeky Olšavy, která sbírá a odvádí veškeré povrchové a částečně i odpadní vody. Koryto Olšavy leží v nejbližším místě 20 m od obce. Veškeré vody v intravilánu obce Hradčovice jsou svedeny do Hradčovického potoku.

Klimaticky spadá území obce do teplé oblasti klimatických jednotek s dlouhým a poměrně suchým létem, teplým jarem a podzimem a krátkou, suchou zimou. Průměrný roční úhrn srážek dosahuje 594 mm.

Obec Hradčovice  patří z hlediska možného povodňového ohrožení do povodí Olšavy, v říčním km 14,62 – 13,17. Tok řeky Olšavy leží v Alpínsko – Himálajském systému, který se pak dělí do dvou subsystémů. Karpaty a Panonská pánev. Horní i střední tok Olšavy patří do systému Karpat, zatímco ústí Olšavy již leží v subsystému Panonské pánve. Řeka Olšava zaúsťuje do řeky Moravy v ř. km 143,11, což je 12 km pod obcí. Koryto řeky Olšavy je regulované, břehy jsou vyčištěny od nánosů.

Hydrologický režim Olšavy se vyznačuje jedním až dvěma maximy v ročním chodu. Jedno maximum se vyskytuje v období jara a je spojeno s táním sněhové pokrývky. V březnu na limnigrafické stanici v Uherském Brodě dosahují hodnoty průměrných měsíčních průtoků 4,12 m3/s. Toto maximum ale klesá pozvolna, jelikož je v letním období spojeno s maximem letních srážek, zejména pak bouřek. Naopak minimální průtoky připadají na září, kdy průměrná měsíční hodnota činí 0,80 m3/s.

Na základě popsaných vodních toků Olšavy a Hradčovického potoku, které ať už přímo nebo nepřímo ovlivňují případné povodňové stavy v obci Hradčovice, lze jednoznačně konstatovat největší nebezpečí vleklé povodně od řeky Olšavy a nebezpečí povodně z přívalových srážek od Hradčovického potoku.