Řeka Olšava

Délka toku                         43,6 km

Plocha povodí                   520,02 km²

Průměrný průtok               2,4 m³/s

Pramen                             Bílé Karpaty - Na Koncích  (622,2 m n. m.)

Ústí                                   řeka Morava v Kunovicích ve výšce 177 m n.m.

Hydrologické pořadí         4-13-01-1320 Olšlava po ústí do toku Morava

Průběh toku řeky Olšavy   408 760 000 100

Řeka Olšava pramení v Bílých Karpatech na severozápadním svahu kopce Na Koncích (655 m n.m.) asi 5 km jihovýchodně od obce Pitín na Zlínsku. Pramen se nachází v nadmořské výšce 622,2 m n.m. Dál Olšava protéká nad Uherským Brodem územím Horního Poolšaví a pod ním pak až ke svému ústí do Moravy Dolním Poolšavím. Za Kunovicemi se Olšava vlévá jako levostranný přítok do Moravy na jejím 143,11 ř. km v nadmořské výšce 177,00 m. Největší kapacitu má v úseku ústí - Míkovice a to 300 m3/s.  Největším přítokem je Luhačovický potok (26,13 km). V povodí se nachází 123 vodních ploch, největší z nich jsou vodní nádrže Luhačovice (22,70 ha), Ludkovice (12,43 ha) a Bojkovice-Kolelač (13,08 ha).

Přítoky Olšavy

Pravostranné: Kolelač – Bojkovice; Luhačovický potok (Šťávnice) - Uh. Brod; Holomňa – Drslavice; Hradčovický potok – Hradčovice, Olšovec - Vésky

Levostranné  : Koménka – Bojkovice; Nivnička – Uh. Brod; Míkovický potok – Míkovice


Protipovodňová ochrana obce Hradčovice - Lhotka na Olšavě

Řeka Olšava je uvedena v seznamu nedostatečně chráněných území oblasti povodí Moravy (Studie ochrany před povodněmi na území Zlínského kraje).

kapacita koryta (Qn) < Q100 - čas na evakuaci činí 6 hod.

Zastavěná plocha obce                                        352 246,862 m2

Zaplavená zastavěná plocha obce při Q100         2 976,528 m2

Zaplavená zastavěná plocha obce při Q100         1 %


Vodní toky v katastru obce Hradčovice - mapa 


DALŠÍ TOKY V KATASTRU OBCE HRADĆOVICE


Hradčovický potok

Hydrologické pořadí       4-13-01- 1270         ID DIBAVOD:  409 170 000 100

Pramení v přírodním parku Prakšická vrchovina v blízkosti vrchu Hllubočky (337 m n.m.) ve výšce 325 m n.m., protéká extravilánem ve směru na obec Hradčovice podél naučné stezky Hradčovice – Drslavice, zde přibírá několik bezejmenných přítoků pramenících ve vyšších polohách okolních vrchů (Rovná hora 351 m, Padělky 304 m, Lovisko 350 m). Intravilán obce zasahuje v délce 1 km a ústí zprava do řeky Olšavy ve výšce 195 m n.m. v ř. km 14,49. Je ve správě Lesů ČR s.p. správa toků Vsetín – oblast povodí Moravy.


Protipovodňová ochrana obce Hradčovice na Hradčovickém potoce

Hradčovický potok je uveden v seznamu nedostatečně chráněných území oblasti povodí Moravy – kapacita koryta (Qn) < Q5.

Oblast Hradčovického potoka je postihován tzv. bleskovými povodněmi z letních přívalových srážek. Vody se sbírají v lesních porostech vrchoviny Maršovce, Rovná Hora, Šíravice, Horní Díly a mají zpravidla prudký a krátký charakter s prudkým náběhem i ústupem povodňové vlny.