Ohrožené a ohrožující objekty - charakteristika


Území obce Hradčovice je ohroženo povodněmi. K určení ohrožených objektů se vychází ze stanovených záplavových území zpracovaných Povodím Moravy, s. p. Brno, která jsou přílohou tohoto povodňového plánu. 

OHROŽENÉ A OHROŽUJÍCÍ OBJEKTY V DPP OBCE HRADČOVICE V POVIS

Povodeň při opuštění koryta toku Olšavy zaplavuje především jižní část obce Hradčovice s obytnou zástavbou na pravém břehu, která je tvořena rodinnými domy. Řeka Olšava může mít zónu Q100 širokou v některých místech až 727 m.


Tab. 6   Objekty na tocích - objekty omezující odtokové poměry

popis

tok

místo

popis

most místní komunikace

Olšava

Drslavice

14,919

jez Hradčovice

Olšava

Drslavice

14,346

lávka pro pěší přes Olšavu

Olšava

Hradčovice

13,936

lávka pro pěší

Hradčovický potok

Hradčovice

0,499

most silniční II/05019-7

Hradčovický potok

Hradčovice

0,477

lávka pro pěší

Hradčovický potok

Hradčovice

0,407

most místní komunikace

Hradčovický potok

Hradčovice

0,219

most místní komunikace

Hradčovický potok

Hradčovice

0,109

jez Hradčovice

Hradčovický potok

Hradčovice

0,093

Jsou ohroženy při déletrvajících a vydatných srážkách, omezením v místech opěrných pilířů mostů a ukotvení lávek, mají za následek zmenšení kapacity koryta. V zimních a jarních měsících jsou ohroženy tvorbou ledových zátarasů, popř. nánosů splaveného materiálu s následným vzdutím hladiny.

MÍSTA OMEZUJÍCÍ ODTOKOVÉ POMĚRY V DPP OBCE HRADČOVICE


Objekty v inundačním území

Na toku Olšavy

Povodňové epizody z Olšavy s uvážením kratších bleskových epizod z Hradčovického potoka - zalévají záplavové území obce od Q20 - Q100 a postihují značnou část jižní zástavby obce Hradčovice, a to především v její jižní část nacházející se v pravobřežní blízkosti řeky Olšavy. Ohroženými objekty vlivem zvýšení hladiny řeky Olšavy mohou být zejména rodinné domy v jižní části obce lokality U Mlýna. Dále areál Zábrana – Kusák (Povodňový plán vlastníka nemovitosti - areálu Zábrana – Kusák je přílohou tohoto povodňového plánu)


Tab. 7   Ohrožené objekty – jižní část obce (pravý břeh Olšavy)

Název subjektu

účel

poznámka

n-letost minimálního ohrožujícího průtoku

Firma Vlastimil Kusák (sídlo firmy)

Služby - nákladní vnitrostátní a mezinárodní přeprava

Hradčovice č.p. 255

Q100

Sportovní areál Hradčovice

Sportovní

Hradčovice p.č. st. 465

Q20

Autoservis Vladimír Zábrana

Autodoprava Vlastimil Kusák (provozovna)

Opravna motorových vozidel Vladimír Zábrana a parkovací plocha a stanice PHM firmy Vlastimil Kusák

Hradčovice č.p. 256

Q20

ČD nádraží Hradčovice

Objekt ČD s.p.

Hradčovice č.p. 148

Q20

Firma Šimek a Janča, s.r.o.

Služby - prodej a doprava palivového dřeva

Hradčovice č.p. 265

Q20

SEVOC automotive a.s. – provoz lisovna

Průmysl - výroba automobilových součástek

Hradčovice č.p. 282

Q20

PB obytná zástavba - jižní část obce za železniční tratí (lokalita U mlýna)

Rodinné domy a doplňkové objekty (garáže, kůlny, stodoly)

Ohroženy domy č.p.: 50, 51, 262, 112, 116, 255, 81, 264, 263, 137

Q20


Na toku Hradčovický potok

Při nadměrných srážkách může dojít k ohrožení uliční bytové zástavby v bezprostřední blízkosti Hradčovického potoku.

Hrozí nebezpečí zpětným vzdutím vod Olšavy do Hradčovického potoku.


Tab. 8   Ohrožené objekty – střední část obce (Hradčovický potok)

Název subjektu

účel

poznámka

Penzion a restaurace U Holuba

Služby ubytování a stravování

Hradčovice č.p. 68

MUDr. Olga Žáková

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

Hradčovice č.p. 180

LB obytná zástavba - Jihovýchodní část obce Hradčovice (lokalita Za Horní humna)

Rodinné domy a doplňkové objekty (garáže, kůlny, stodoly)

Ohroženy domy č.p.: 33, 34, 245, 36, 37, 243, 39, 40, 41, 154, 234, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 178, 183, 157, 151

PB obytná zástavba - Jihovýchodní část obce Hradčovice (lokalita Dolní humna)

Rodinné domy a doplňkové objekty (garáže, kůlny, stodoly)

Ohroženy domy č.p.: 73, 80, 74, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 109, 248, 64, 65, 66, 67, 166

Přehled ohrožených a ohrožujících objektů s popisem a druhem ohrožení